سیستم های تست خستگی (هیدرولیکی، پنوماتیکی و رزونانسی) به منظور مطالعه رفتار خستگی مواد در بارگزاری های محوری، خمشی و پیچشی تحت بارها و کرنش های متفاوت .

مطلب گذاشته شود . 

تلفن های تماس

Tel: متن نمونه

Fax: متن نمونه

ایمیل

Email: متن نمونه

آدرس دفتر مرکزی

متن نمونه